چنین سرانجام نابودکننده ای را بزودی برای سایر بقایای بزدل و جاسوس و وطن فروش فرقه تروریستی رجوی خواهیم دید .
Related image