......این مخاطب ما می نویسد:

” سالهاست که رژیم جمهوری اسلامی می‌‌کوشد به دنیا و به مردم ایران بقبولاند که ایران امن‌ترین نقطه ی جهان است .و این امنیت دست آورد جنگی است که ما در سوریه می‌کنیم و بدینسان حضور جنایت کارانه خود را در کشوری که به ویرانه تبدیلش کرده است را توجیه کند ” .

این ادعای جمهوری اسلامی درمورد حفظ امنیت سرحدات کشور کاملا درست است وبرخلاف القای این کشته مرده ی رجوی بوالهوس وخود شیفته ، کسی دراینجا چنین ادعایی نمیکند که آقا محمد حسین میگوید. درضمن ، ویرانگی سوریه ، حاصل دخالت های تروریستی سلطه گران خارجی است که با استخدام افراد ناآگاه وحتی جانیان زندانی ازکشورهای مسلمان ، صدها هزار تروریست به خاک سوریه ریختند با تمام تجهیزات ممکن!

بلی کاری که درعراق بطور مستقیم انجام دادند ، دراینجا مزدوران وحشی  یاد شده بود که جنگ نیابتی را آغاز کردند واین چه ربطی به جمهوری اسلامی دارد؟! .......


خدماتی که منافقین مجاهدین خلق فرقه رجوی برای صدام انجام دادند


درادامه این مزدور فرقه رجوی می نویسد :

 “قیام شجاعانه ی مردم ایران نشان داد که این رژیم روی گسل عظیمی‌ از آتشفشان قرار گرفته که هر آن میرود تا کلیت این نظام را … نیست و .. به جهانیان فهماندند با رژیمی‌ که ثروت آنها را خرج ویرانی سوریه و عراق کرده است  و آزادی آنها را با هر دو جناحش به بند کشیده , تا سرنگونی کامل خواهند جنگید ” .

آنچه که ما دربعضی از شهرهای ایران دیدیم – و البته درتبریز ندیدیم -اعتراضات پراکنده ای بود که تعدادی ازآنها ازگذشته درجلوی مجالس ووزارتخانه ها و … رواج داشت و متاسفانه در بعضی دیگر ، افرادی به صفوف مردم رخنه کرده وشعارهایی دادند که فقرا و بیکاران، نفعی درآن نداشتند و برعلیه شان هم بود!

دیگر اینکه مخارج صرف شده در راستای بازگرداندن آرامش به عراق وسوریه ، مینیمم تاثیری در بودجه ی ایران داشته ودربرابر اصراف کاری های مختلسین و مرفهین ، رقمی بشمار نمی رفت!

دشمنی شما با اقدامات ضد تروریستی ایران درسوریه وعراق بدان خاطر است که این اقدامات مانع پیشروی بیشتر اسرائیل درمنطقه شد وگرنه شما کسانی نیستید که غصه ی هزینه های مربوطه را بخورید.

راستی تا یادم نرفته از شما بپرسم :

زمانی که عربستان برای گروه مفلوکی مثل شما اینقدر هزینه میکند ، چرا ایران نباید درراستای منافع ملی خود به کشورهای همسایه که سقوط آنها ، مقدمات سقوط مرزهای ماست ، کمک کند؟!

ممکن است این مسئله را طرح کنید که تعداد زیادی ازمردم ایران درزیر خط فقر زندگی میکنند ودولت موظف است که تمام بودجه ی خود را صرف تمشیت امور آنها بکند که البته درنگاه ظاهر درست است!

ولی آیا چین که در سالهای ۱۹۵۰ به مردم کره کمک میکرد که استقلال خود را بدست آورند وخود تازه انقلاب کرده ووضع مرم چین دهها بار از ما خرابتر بود ، اشتباه کرد که نتیجه اش این دستآوردهای غیر قابل شمارش وبی نظیر است!

بلی در زندگی کردم کشور ، ایام سخت گذاری وجود دارد که باید ازآن عبور کند و مسلما مردم هم سطح توقعات خود را بصورت منطقی درآورند وما بخاطر دندانتیز کردنمجدد آمریکا، اسرائیل ومتاسفانه عربستان، دقیقا دراین مرحله قرار داریم والبته این موضوع توجیه گر غارت ها واختلاس ها نمیتواند باشد!

ونیز :

”  رژیم در انظار عمومی‌ جهان به همه ی شیطان سازیهای ۴۰ ساله‌اش علیه مجاهدین خاک پاشید و در منتهای وادادگی به جهانیان گفت : مجاهدین نیرویی هستند که در چشم به همزدنی می‌‌توانند در ۱۳۴ شهر ایران قیام بر پا کنند .و بدینسان نقش آنزیمی مجاهدین را به نقش رهبری آنها تثبیت و به نیابت از آنها این نقش را اعلان بیرونی می‌کند “.

این حرف درکجا وتوسط چه کسی مطرح شده؟

۱۳۴ شهر وقیام درکجا بوده وآیا نام تظاهرات پراکنده با خواسته های کم وبیش متناقض ، قیام محسوب میشود!

با توجه به آرایش قوای موجود درایران ، این تظاهرات هرچه هم گسترده تر شود ، چیزی را نصیب باند رجوی که فقط جار وجنجال بپا کرده وخودش گفته وخودش بهمراه چند هوادار مفلوک اش میشنود ، نخواهد کرد!

همینطور :

” با این توضیحات به قیام آفرینان جان بر کفّ باید گفت : بتازید که تا همینجا هر کس تلاش کرده مانعی بر سر راهتان ایجاد کند آنچنان رسوای خاص و عام شده که دیگر جرات تکرار ندارد . دستگاه سرکوب رژیم هم دیگر تاب مقاومت در مقابل شما را از دست داده است .ایجاد رعب و وحشت آخرین حربه این رژیم است که باید با

این حرف درکجا وتوسط چه کسی مطرح شده؟

۱۳۴ شهر وقیام درکجا بوده وآیا نام تظاهرات پراکنده با خواسته های کم وبیش متناقض ، قیام محسوب میشود!

با توجه به آرایش قوای موجود درایران ، این تظاهرات هرچه هم گسترده تر شود ، چیزی را نصیب باند رجوی که فقط جار وجنجال بپا کرده وخودش گفته وخودش بهمراه چند هوادار مفلوک اش میشنود ، نخواهد کرد!

سلحشوری از آن عبور کنید به یاد داشته باشید که ترس رژیم از شما در وجود کسانی‌ که در مقابل شما قرار میگیرند نهادینه شده به همین خاطر است‌که با کوچکترین پاتکی تسلیم می‌شوند “.

البته هم من وهم شما میدانید که این ” قیام آفرینان اولیه ” درد خود را داشتند و منافع شان هیچ تشابهی با مردم فقیر ودرحاشیه قرار گرفته نداشت!

اگر کمی صبر کنید ، این مسئله روشنترخواهد شد!!

مسلما که ادامه ی تظاهرات ، تعدادی ازمردم واقع دراعماق اجتماع را هم سر صحنه آورد و باند رجوی فرصت یافت که با استفاده از یک فرستنده ی تلویزیونی ۲۴ ساعته ، ۲۲۰ سایت ، وبلاگ وشبکه های اجتماعی خودی مطرح کرده و ضربه ی کاری به کسانی که محق به اعتراض هستند، وارد ساخت ودرعوض نتوانست مویی از سر حکومت جدا کند!!